Technologický postup 

ošetření včelstev proti varroáze
přípravkem M--1 nátěrem plodu 

(obsah lahvičky vystačí k ošetřeni nejméně 200 včelstev)

 

Všeobecně 

M-1 v aplikační formě nátěrem plodu je určen k hubení roztočů v zavíčkovaných buňkách. Aplikuje se zá­sadně jen po sklizni medu v době od 1. 10. do 15. 4. 

Vlastností přípravku 

Světlehnědá kapalina charakteristického zápachu, vytvářející s vodou mléčnou emulzi. Účinná látka: synte­tický pyrethroid fluvalinate [N-[2chloro-4(trifluorometyl)fenyl-D-valin(+-)-alfa-cyano-(3-fenoxyfenyl) metylester. Obsah účinné látky 25 %. Působí jako kontaktní nervový jed na dospělce a nymfální stadia členovců. Vajíčka nehubí. Postihuje včelomorky. Pro včely je poměrně bezpečný při dotyku a inhalaci. 

Pracovní postup a dávkování 

Včelstvo se rozebere, vyjmeme plásty se zavíčkovaným plodem, smeteme včely z plodu a víčka zavíčkovaného plodu natřeme štětcem vodní emulzí M-1 o koncentraci 0,25 %. Očistíme podložku a včelstvo ošetříme fumigantní nebo jinou metodou dle schváleného návodu pro podzimní ošetření. 

Příprava emulze M-1 

Do čisté plastické nebo skleněné nádobky odměříme 50 ml (0,5 dl) vody a vmícháme 5 kapek M-1. Kapeme z lahvičky s kapací vložkou po odstranění zaslepeného konce kapací trubičky. Dobře zamícháme, až se vytvoří stejnoměrný bílý zákal. Pro každé stanoviště připravujeme čerstvou emulzi. Zbytky emulze vyléváme do půdy. Doporučujeme, aby každý majitel měl vlastní štětec, aby nemohlo dojít k přenosu bakteriálních nemocí plodu v oblastech jejich výskytu. Místo štětce lze použít tampón vaty na špejli. Emulzi M-1 nepoléváme včely - je určen svojí koncentrací jen k nátěru víček plodu! 

Rozsah provedení 

Z hygienických důvodů u jednoho včelstva natíráme plochu nejvýše 10 dm2. Pokud má včelstvo více plodu, musíme plod nad tuto hranici odstranit. Natíráme opatrně jen víčka. plodových buněk tak, abychom nepotřísnili další plástovou plochu, rámky plástů ani části úlů.

Bezpečnost a ochrana zdraví pří práci 
M-1 je jedem zařazeným do skupiny ostatních jedů ve smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví. Při práci je nutno vyvarovat se požití, nadýchání a potřísnění pokožky nebo očí. Pří aplikaci je nutné zajistit větrání ošetřovaných prostor. Při aplikací je nutné použít odpovídající oděv, brýle 37-L a gumové rukavice. Pří práci je zakázáno jíst, pít a kouřit. Po skončeni práce a před jídlem je nutno důkladně se omýt teplou vodou a mýdlem. 
Příznaky otravy - nevolnost, bolesti hlavy, dráždění trávicího ústrojí a spojivek. 
První pomoc

V případě otravy doprovodit postiženého k lékařskému ošetření a podat informací o přípravku a poskytnuté první pomoci.
M-1 nesmí přijít do styku s medem, určeným pro lidsky konzum. Vosk z ošetřených plástů nesmí byt použít pro farmaceutické výrobky. M-1 rozdělují okresní veterinární správy podle počtu včelstev proškoleným včelařům. Proškolení včelaři jsou spolu se včelařským důvěrníkem a majitelem včelstev členy komise, které ošetření včelstev provádí. Zbytky nespotřebovaného M-1 se vrátí veterinární službě. 

Skladování 

Přípravek se skladuje v lahvičkách po dobu max.12 měsíců v suchých, uzamčených prostorách odděleně od potravin a krmiv při teplotách + 5 °C až 15 °C. Chránit před ohněm, mrazem a světlem. 

Obaly a jejich likvidace 

M-1 je distribuován v lékovkách s kapací vložkou s obsahem 2,5 ml. Před prvním použitím je třeba odříznout zaslepení, vyčnívající z kapací trubičky (nikdy nezkracujeme kapací trubičku). Po ošetření trubičky přepravujeme lahvičku ve svislé poloze, aby nedošlo k vytékání do uzávěru. Kapeme tak, že lahvičku pro každou kapku převrátíme, a vyčkáme až kapka odkápne. Teplo dlaně pomáhá vypuzení[ kapky z lahvičky. Po použití se prázdné lahvičky vypláchnou a uloží na vyhrazené skládce. Výplach se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů vod, nesmí zasáhnout veřejnou kanalizaci. Výplachy se vylévají do půdy. 

Kontaktní adresa 

Výzkumný ústav včelařský Dol, 252 68 Libčice nad Vltavou, Česká republika. 

Schváleno: HEM 343.3/1990.