Varidol FUM sol. a proužky ad us, vet.   
Držitel registrace a výrobce:
Výzkumný ústav včelařský, s.r.o. Máslovice - Dol 94 252 66 Libčice n. Vlt.
Složení:
Účinná látka: amitraz (625 mg v ochranném roztoku)
Pomocné látky: Proužky z celulózy upravené impregnací směsí dusičnanů k doutnání
Indikační skupina:
Antiparazitika
Charakteristika a farmakokinetické údaje:
Přípravek působí kontaktně. Účinná látka (amitraz) se rozšiřuje v úlovém prostoru kouřem ze zapálených proužků (fumigace). Postihuje roztoče přítomné na dospělých včelách. Do zavíčkovaných plodových buněk neproniká. Pro včely je poměrně bezpečný při dotyku a inhalaci.
Indikace:
Varidol FUM je určen k léčení včel proti varroáze v době, kdy ve včelstvu není zavíčkovaný plod nebo jeho plochy jsou zanedbatelné.
Kontraindikace:
Nepoužívá se v době možného výskytu snůšky od 16.4. do 30.9.
Nežádoucí účinky a interakce:
Nežádoucí účinky na včelstva ani interakce s jinými léčivy nejsou známy.


Dávkování:
2 kapky na středně silné včelstvo.

Způsob použití:
Fumigace se provádí při venkovní teplotě nad + 10°C v době, kdy včely nelétají. Před aplikací přípravku se plásty v úlu upraví tak, aby mezi krycím plástem a stěnou úlu vznikla asi 4 cm mezera. U nástavkových úlů se proužek vkládá do horního nástavku. V dodaném proužku papíru proděravíme otvor asi 1 cm od vrchního okraje. Těsně před ošetřením se nakape z výše 3 cm na horní polovinu proužku (blíže k otvoru) Varidol FUM. Na jeden nástavek se použijí 2 kapky, obsedá-li včelstvo 2 nástavky, na proužek se nakapou 4 kapky. Po vsáknutí Varidolu se proužek na celé spodní straně zapálí. Proužek musí jen doutnat, nesmí hořet V případě vzplanutí okamžitě plamen sfoukneme. Doutnající proužek připevníme ve svislé poloze hřebíkem do poloviny krycího plástu (do vosku) tak, aby byl proužek vzdálen 2 cm od plástu a 2 cm od stěny úlu. Úl a česno okamžitě uzavřeme. Po 30 min. až jedné hodině česno otevřeme. Po dobu uzávěry česna včelstva kontrolujeme. Je-li Varidol FUM použit k diagnostickým účelům, vkládá se před aplikací přípravku na celé dno úlu podložka. Ta se za 12-24 hodin po aplikaci u včelstva odstraní a veškerý spad z podložky zašle k vyšetření. Za hodinu po aplikaci odstraníme z krycího plástu hřebík a překontrolujeme, zda proužek shořel. V případě jeho zhasnutí opakujeme ošetření včelstva.
Upozornění:
Jako nežádoucí účinek se po dobu uzávěry česna může u jednotlivých včelstev projevit silnější vzrušení včelstva provázené silnějším hučením. Jde o individuální reakci včelstva. V takovém případě ihned otevřeme česno.

otvor pro hřebík
 

 

2 kapky
 

 

 

↑ ↑ ↑ ↑ ↑  zapálit
 

Uchovávání:
Uchováváme za obyčejné teploty (15-25°C) bez přístupu přímého slunečního svìtla. Po otevření kapátka ukládáme lahvičky jen ve svislé poloze! Skladujeme odděleně od potravin a krmiv mimo dosah dětí a nepovolaných osob.

Varování:
Přísně dodržujte dávkování. Předávkování vyvolá zvýšené vzrušení až hynutí včel. Před prvním použitím odřízněte zaslepení, vyčnívající z kapací trubičky, nikdy nezkracujte kapací trubičku. Kapejte tak, že lahvičku pro každou kapku převrátíte, držíte ve svislé poloze a čekáte, až se kapka sama uvolni. Zahřívání lahvičky v ruce napomáhá vypuzení kapky.

Balení:
Souprava obsahuje lahvičku s kapátkem s 5 ml roztoku a 50 proužkù papíru upraveného tak, že po zapálení doutná.

Ochranná lhůta:
Vzhledem k tomu, že použití je omezeno na dobu od L10. do 15.4., kdy se nevyskytuje snůška; je med bez ochranné lhůty.

Použití:
Doba použití je vyznačena na etiketě lahvičky.
Datum poslední revize: 15.11.2004
Speciální upozornění:
Při práci je nutno vyvarovat se požití, nadýcháni a potřísnění pokožky nebo očí. Při aplikaci je nutno použít odpovídající oděv, brýle 37-L, chem.. respirátor RU-20 s chemickou vložkou, gumové rukavice.

První pomoc:
Při nadýchání  - je nutné opustit zamořený prostor, nepohybovat se, ochránit se před chladem
Při požití  - vypít asi 1/2 litru (vlažné) vody s 10 tabletami živočišného uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení
Při zasažení očí  - vyplachovat 5-10 minut tekoucí čistou vodou
Při zasažení pokožky - odstranit potřísněný oděv, omýt postižená místa vodou a mýdlem.

V případě otravy dopravit postiženého k lékařskému ošetření a podat informaci o přípravku a poskytnuté první pomoci

Při ošetření včelstev fumigantním způsobem pod papírový proužek před zapálením vložíme na dno úlu plech nebo hliníkovou fólii o rozměru 15 x 15 cm. Za 1 hodinu po aplikaci (při otevírání česen) překontrolujeme úl, zda nevznikl požár. Po použití se prázdné lahvičky vypláchnou, znehodnotí a uloží na vyhrazené skládce. Výplach se nesmí vylévat v blízkosti zdrojů podzemních vod, recipientů vod povrchových a nesmí zasáhnout veřejnou kanalizaci. Výplachy a nespotřebované zbytky se vylejí do půdy.